lördag 22 september 2012

Svenska Carnegie Institutet 30 år/ The Swedish Carnegie Institute 30 years


In my English nutshell
I grew up near the huge Carnegie sugarmill and brewery in Göteborg. They were a continuation of D. Carnegie & Co, founded in 1803 by the Scot David Carnegie. The houses built for their workers were an exemple to Swedish industry and the small flats there are much sought-after today. 
As the economy changed, the Carnegie name became carried by other types of companies. 
In 1982 a Carnegie leader, Carl Langenskiöld, concluded that there were severe problems concerning drugs, criminality and justice which were not tackled in realistic ways. So, he founded and funded The Swedish Carnegie Institute in order to support research, spreading of information and awarding scholarships to journalists and policemen. 
Having written one of the early Carnegie reports I participated in the 30 years' celebration on September the 22nd. Here I give a few glimses from the programme.


Jag växte upp nära Carnegies väldiga industrianläggning i Göteborg och fäste mig vid att det var gedigna hus som företaget under 1800-talet byggt för sina arbetare. Lägenheterna där är för övrigt mycket eftersökta idag. 


Det var en skotte, David Carnegie, som 1803 grundat D. Carnegie & Co. Med den pionjärionsatsen i minne blev jag inte förvånad när jag 1982 hörde att ett institut som bildats för att främja forskning och utbildning om droger, kriminalitet och andra samhällsproblem givits det stolta namnet Svenska Carnegie Institutet. Det var en nyckelperson i Carnegie, Carl Langenskiöld, som grundade och finansierade institutet.

Som en av institutets tidiga rapportförfattare blev jag inbjuden att delta i i 30-årsfirandet. Det, som många andra av institutets möten, ägde rum i Svenska Läkaresällskapets jugendhus nära Klara kyrka i Stockholm. Det stod snart klart för mig att institutet är minst lika aktivt och kreativt som förut. Här finns plats bara för några glimtar.

Margareta Ross Bergsten berättade ur sin undersökning och klarade på kort tid att lyfta fram en hel del intressant om vad skola, socialtjänst och polis uträttar. Jag fäste mig vid följande eftersom det är vemodigt på två sätt:
•   Skolan ser tidigt tecken på att vissa barn felutvecklas, meddelar detta ofta till socialtjänsten men åtgärder sätts inte in tidigt. Det är polisen som upptäcker drogmissbruket.
•   Drogmissbrukarna  anser sig vara bäst bemötta av polisen, inte av socialtjänsten eller ens skolan.

Här finns plats bara för en ytterligare glimt ur rapporten. Jag har valt den som en tankeställare för alla dem som är övertygade om att könet bara är en social konstruktion och könsskillnader bara orsakade av inlärning.


Det fordrar verkligen en intensiv tankeanstränging eller en fundamentalistisk tro för att uppfatta en så tydlig könsskillnad som bara orsakad av att pojkar och flickor lär sig spela olika roller.

Margareta Ross Bergsten nämnde att intervjuerna för undersökningen gjorts av Monica Skrinjar.  När Peder Langenskiöld berättade om jubileumsboken  "I huvudet på en stipendiat" som lades fram vid mötet, nämnde han att journalisterna Pernilla Rönnlid och Katarina Johnsson gjort intervjuerna för den. De var närvarande och fick resa sig så att alla deltagare kunde se dem. Detta  värmde mitt hjärta. 

Vi fick höra f d EU-parlamentariken MaLou Lindholm (MP)  berätta hur hon – alltid stödd av Carnegieinstitutet – hade lyckats ta sig in på drogliberala möten och där ”på ett civiliserat sätt” ställt frågor.  Efter att hon blivit portad, slank hon in med sitt förnamn Marie, sedan med sitt förnamn Louise. 

När hon still slut stoppades även då, gick Peder Langenskiöld, institutets verksamhetschef, med på att anmäla sig – och varpå han sedan anmälde förhinder på grund av sjukdom och sände MaLou i stället. På detta sätt hade hon steg för steg kunnat bidra till att kartlägga helt förkastliga metoder hos nyckelpersoner i den drogliberala rörelsen. 

Jag sitter i bänken och gläder mig över att institutet visar samma dådkraft som förr. Jag kommer att tänka på hur institutet 1985 gav ut den här boken:Aids hade börjat slå hårt. Många hade gripits av panik. Men institutet, förlitande sig på sin vetenskaplige rådgivare Nils Bejerot, vågade publicera en stor bok (518 sidor) av den i Sverige som visste mest om hur pandemin slog: Michael Koch. 

Hur kunde Koch veta mest?  Jo, tack vare bland forskare använd föregångare till www samarbetade han med läkare i olika världsdelar. De bytte observationer och kunskap. Därmed undgick de fallgropen att uppfatta sjukdomen som enbart drabbande homosexuella män

Varför var det djärvt av Carnegieinstitutet att publicera boken? Jo, Koch var inte professor, bara distriktsläkare. Han kom dessutom från Tyskland och kunde alltså misstänkas för att vara nazist. 

Programmets sista punkt var att Jonas Hartelius, som varit med från början och skrivit oräkneliga rapporter och artiklar, hedrades med en stor utmärkelse. I det ”mingel” som välkomnade oss efteråt gratulerades han av andra veteraner. 

Själv kom jag särskilt att tala med några som gav hopp om framtiden. Institutet hade riktat en inbjudan till många olika grupper, och några unga som hade lockats att delta representerade sociala insatsgruppen Södertälje: Camilla Jonsson, Johan Nikula och Fatema Vanat. Institutet sprider på detta sätt aptit på realistisk kunskap i dessa svåra frågor.  

Sedan länge utdelar Carnegieinstitutet årligen två stipendier. Det ena går till en journalist som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för dokumentärreportage eller forskningsinformation i fråga om droger, kriminalitet eller andra betydande nutida samhällsproblem. Det andra utdelas till en förtjänt polisman för att bereda honom eller henne möjligheter till studier och forskning i frågor som rör narkotikaproblem.

En slutsats av Margareta Ross Bergstens undersökning kan vara: det behövs sådana stimulerande stipendier även till lärare och till personer inom socialtjänsten. De bör gå till individer som ser och ingriper tidigt och som utvecklar och sprider goda metoder.måndag 10 september 2012

Kunskapskryssning / Knowledge Cruise 2012


The lecturers: a midwife and senior university lecturer on fertility and professors of history, political science, astro physics and evolution zoology. 
Warmly welcome to a cruise over the Åland Sea September 6-7. 


Tidskriften Forskning och Framsteg anordnar varje år en kunskapskryssningFöreläsarna i år berättade exempel som visar  hur kunskap förändras när forskningen fortsätter.
Every year the magazine Forskning och Framsteg (Research and Progress) arranges a knowledge cruise. The lecturers this year told examples showing how knowledge changes when research continues.
Historikern Dick Harrison, som 2000 gav ut Stora döden: den värsta katastrof som drabbat Europa,  berättade att historiker länge misstrodde gamla påståenden om att hela landsdelar övergavs. Bara några procent av befolkningen kunde ha dött. Sedan dess har den fortsatta forskningen steg för steg fört upp dödstalet. Hans egen bok är ett exempel på det; den är redan förlegad på denna punkt. Det mest sannolika idag är att något sådant som två tredjedelar av Europas befolkning dog.

The historian Dick Harrison, who in 2000 published The Black Death: the Worst Disaster to Strike Europe, told that historians for a long time doubted old assertions that entire parts of countries were deserted., Only a few percent could have died. Since then the continued research has taken up the deathrate step by step. His own book serves as an example; it is already obsolete on this point. The most probable today is that something like two thirds of Europe’s population died.

Sören Holmberg, specialist på valanalys, talade om presidentvalet i USA och jämförde med svenska val i olika hänseenden. En skillnad är att fler faktorer mäts i USA än i Sverige, t ex även religion, etnisk tillhörighet och homosexuell läggning. 
Sören Holmberg, specialist in election analysis, talked about the president election in USA and compared it to Swedish elections in different respects. One difference is that more factors are measured in USA than in Sweden, e.g. religion, ethnic group and being gay or lesbian.Något som överraskade oss är att fler amerikaner än svenskar röstar efter sina grundläggande partisympatier och sin ideologi. Kandidaterna är inte så viktiga som kampanjerna får oss att tro. 
Something that surprised us is that more Americans than Swedes vote according to their identification with a party or an ideology. The candidates are not as important as the campaigns make us believe. 

Agneta Skoog Svanberg, specialist på infertilitet och fertilitetsbehandling, gav oss exempel på de etiska problem som uppstår när forskning och behandling går framåt. Bör svenska medborgare få anlita surrogatmödrar i Indien? 
Agneta Skoog Svanberg, specialist in infertility and fertility treatment, gave us examples of the ethical problems arising when research and treatment advance. Should Swedish citizens be allowed to make use of surrogate mothers in India?

Nya upptäckter visar att inte bara moderns ålder är har betydelse för fertiliteten och barnets hälsa utan även faderns, låt vara att verkningarna av hög ålder inte är desamma.
New discoveries show that not only the age of the mother has importance to the fertility and the health of the child but also the age of the father, albeit that the effects of of high age are not the same. 

Ariel Goobar berättade om hur två konkurrerande forskargrupper steg för steg åstadkommit övertygande bevis för att universums expansion accelererar. De bevisen gjorde tre forskare till nobelpristagare 2011. 
Ariel Goo told us how two competing groups of scientists step by step have brought about conclusive proof for the fact that the expansion of the universe is accelerating. Those proofs made three scientists Nobel Prices winners in 2011. 

Goobar projicerade foton på de båda grupperna och betonade att sådan forskning kräver att många medverkar. Han pekade stolt på sig själv i en av grupperna.  
Goobar projected photos of the two groups and emphasized that such research calls for many taking part. He pointed proudly at himself in one of the groups.Föreställningar och kunskap ändras när forskning fortsätter. Ariel Goobas föredrag blev ett exempel på det. Han pekade på att Albert Einstein 1917, bara ett år efter att han lagt fram sin grundläggande ekvation, sköt in en kosmologisk konstant. Den blev ett tvisteämne som förde vetenskap framåt till beviset för att universums expansion accelererar.  
Notions and knowledge change when research continues. Ariel Goobar’s lecture became an example. He pointed at the famous example that Albert Einstein in 1917, only a year after he had presented his basic equation, inserted a cosmological constant. It became a subject of contention that brought science forward to the proof for the acceleration of the expansion of the universe.


In the end
•  Observational cosmology is hotter than ever.
•  The discovery of the universe’s acceleration awaken us to lots of new questions: We do not understand the mechanism behind!
•  Anyone who cracks this nut is guaranteed to fetch a Nobel price!

Staffan Ulfstrand väckte ett minne: en av plattorna Visionärernas stig i Berlin. Varje platta bar ett citat från något av EUs medlemmar. Britterna hade valt ett från Isaac Newton. Jag citerar det ur minnet: 
Staffan Ulfstrand awoke a memory: one of the plates on the Path of visionaries in Berlin. Each plate carried a quotation from one of EU’s members. The Britons had chosen one from Isaac Newton. I quote it from my memory:
If I have seen longer than most men, it is because I stand on the shoulders of giants.

Mitt minne av det väcktes av upplysningen att redan Linné placerat människan bland primaterna. Nu berättade Staffan Ulfstrand vad forskarna vet om denna primat. Det är mycket, och kunskapen växer. Trots det menar han att Darwins idé är den bästa någon lagt fram.
My memory on this was awoken by the information that already Linnæus placed man among the primates. Now Staffan Ulfstrand told what the scientists know about this primate. It is a lot, and the knowledge is growing. In spite of that he holds that Darwin’s idea was the best anyone had forwarded.

Staffan Ulfstrand berättade om vår och våra förfäders långa prägling plus vad vi är nu. Jag lyssnade efter tecken på social konstruktion som enda orsak till könsskillnader men fann inget.
Staffan Ulfstrand told about our and our ancestors’ long imprinting plus what we are now. I listened for signs of social konstruction as the only cause of gender differences but found no one. 

Förut hade jag förstått att homo sapiens är enda däggdjuret där individerna stimuleras av rytm och av att hålla samma rytm. Föredragen under Kunskapskryssningen visade att det dessutom finns individer hos denna primat som kan använda humor och få gensvar. Alla föredragshållarna bevisade det. Vi fick både kunskap och motion medan vi satt stilla och lyssnade.
Previously I had understood that homo sapiens is the only mammal where the individuals are stimulated by rhythm and by keeping the same rythm. The lectures during the Knowledge Cruise showed that there are individuals of this primate who can use humour and get response. All the lecturers proved that. We got both knowledge and exercise while sitting still and listening. 

tisdag 4 september 2012

Två nya konstmuseer / Two new art museums: Artipelag, Sven-HarrysDet finns nu en stor anläggning i Stockholms skärgård för konstutställningar, och den anläggningen samspelar intimt med naturen. I huvudrestaurangen har golvet byggts runt ett av första skären när landet höjde sig efter inlandsisen. Anläggningen heter Artipelag

There is now a large establishment in the Stockholm archipelago for art exhibitions, and that establishment is intimately interplaying with nature. In the main restaurant the floor has been built around one of the first skerries when the land rose after the inland ice. The name of the establishment is Artipelag

Inte underligt att museet öppnade med en utställning Genius loci som på svenska fick heta Platsens själ
No wonder that the museum opened with an exhibition Genius loci.


Artipelag nås med bil eller buss eller MS Gurli, byggd 1871, ångfartyg till 1954. 
Artipelag is reached by car, bus or MS Gurli, built in 1871, steamship until 1954.

Artipelag har byggts av Björn Jakobson som blev miljardär tack vare att så många bebis i så många länder blivit burna vid bröstet i en BabyBjörn.
Artipelag has been built by Björn Jakobson who became a billionaire thanks to the fact that so many babies in so many countries have been carried at the breast in a BabyBjörn.
Ekholmsnäs öster om Stockholm var under många år hemvisten för en hängiven konstsamlare, Sven Harry Karlsson. Han var son till en byggmästare, utbildade sig till muraremästare och utvecklade sedan företaget så att han byggde upp en förmögenhet

Ekholmsnäs east of Stockholm was for many years the residence of a dedicated art collector, Sven-Harry Karlsson. He was the son of building contractor, became a licensed mason and developed the company in such a way that he could build a fortune.

När han närmade sig 80, beslöt han att flytta till centrala Stockholm. Vid Vasaparken byggde han ett stort hus. Det innehåller lägenheter, och han flyttade till en av dem. Han gjorde också plats för en konsthall, Sven-Harrys Konstmuseum, och en restaurang mot parken.  

When he drew near 80, he decided to move to central Stockholm. By Vasaparken (the Vasa Park) he built a large house. It contains apartments, and he moved to one of them. He also made room for an art hall, Sven-Harrys Konstmuseum and a restaurant facing the park.

På taket av det nya huset placerade han en replik av bottenvåningen på Ekholmsnäs och gjorde den till ett nytt hem för konsten han njutit av där. 

On the roof of the new house he placed a replica of the ground-floor of Ekholmsnäs and made it a new home for the art he had enjoyed there. 

Jag tog ett foto av en stor platt sten som stod i entrén:
I snappad a photo of a large flat stone in the entrance hall: 


Olyckligtvis minns jag inte konstnärens namn men hans inspiration var Matteus 18:6:  
Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup.

Unofrtunately I don’t remember the name of the artist but his inspiration was Matthew 18:6:  
But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged around his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.

En rik man med eget hus vid Vasaparken och restaurang behöver inte begränsa sig till konst:
A rich man with a house of his own by Vasaparken does not have to limit himself to art:


Soup kitchen on trial at Vasaparken.
Since Tuesday there is a soup kitchen on trial at Vasaparken. 
It is the building contractor Sven-Harry Karlsson who is behind this contribution to the homeless.