måndag 1 oktober 2012

Dåd upprepat efter 2600 år / Deed repeated after 2600 years
En replika av ett 2600 år gammalt skepp i St Katharine Docks nära Towern en av de sista dagarna i september. Vi hade alltför sent blivit tipsade om The Phoenician Ship Expedition som seglade detta skepp runt Afrika.

A replica of a 2600 year old ship in St Katharine Docks near The Tower one of the last days of September. We had all too late been tipped about the The Phoenician Ship Expedition  who sailed this ship around Afrika. 

Replikan hade givits namnet The Phoenician och ställdes ut i dockan maj-september. Vi fick bråttom. Ombord fick vi utmärkt information om expeditionen för 2600 år sedan och om den som genomförts i vår tid. 

The replica had been named The Phoenician and was exhibited in the dock May-September.  We got in a hurry. On board we got excellent information on the expedition 2600 years ago and on the one carried out in our time. 

Infomationen var pedagogisk. Här ett exempel: ritningen för en bordfog och ett foto på en sådan fog gjord i skala 1:1. 
The information was pedagogical. Here an exemple: the drawing for a board joint and a photo of such a joint made on the scale 1:1.   The Phoenicians – The Greatest Ancient Sailors Exhibition är en liten bok i tidskriftsformat.  Där kan man läsa om fenicierna, deras skeppsbyggnadsteknik och sjöfart, expeditionen för 2600 år sedan och seglingen runt Afrika 2008-210. 

The Phoenicians – The Greatest Ancient Sailors Exhibition is a booklet in magazine size. There you can read about the Phoenicians, their shipbuilding technique and navigation, the expedition 2600 years ago and the sailing around Africa in 2008-2010. 

Herodotos citeras. Kung Necho av Egypten hade uppdragit åt fenicier att segla runt Afrika med start i Röda Havet. De kom tillbaka västerifrån genom Herakles stoder och berättade att de haft solen i norr när de var längst söderut. Herodotos tillade att han inte trodde på den saken, fast kanske andra gör det. 

Herodotus is quoted. King Necho of Egypt had ordered Phoenicians to sail around Africa, starting in the Red Sea. They came back from the west through the Pillars of Herakles and told that they had the sun to northward when they were futhermost south. Herodotus added that he did not believe that, though others may.

Att de sett solen i norr stämde inte med kunskapen bland de mest bildade vid den tiden. De visste att solen aldrig kan ses i norr! För oss är just den observation av fenicierna ett bevis på att de var så långt söderut. Dagens kunskap kan stå i vägen för tro på oväntade iakttagelser.

That they hade seen the sun to northward did not agree with the knowledge among most educated at that time. They knew that the sun kan never bee seen to the northward! To us that observation by the Phoenicians is a proof of their sailing that far southward. Today’s knowledge may stand in the way to believing in unexpected observations.

Expeditionen tänktes ut och leddes av Philip Beale. Han har tidigare genomfört en liknande expedition från Indonesien till Ghana.   Han driver Pioneer Expeditions Besättningen på The Phoenician varierade mellan 6 och 13. Kärnbesättning: 17 personer från 8 länder, bland dem Sverige. Ytterligare medlemmar av besättningen: 33 personer vilket gjorde att ytterligare 10 länder representerades. 

The expedition was conceived and led by Philip Beale. He has earlier accomplished a similar expedition from Indonesia to GhanaHe runs Pioneer Expeditions.  The crew on The Phoenician varied between 6 and 15. The cern crew: 17 persons from 6 countries. Additional crew: 33 persons making 10 more countries represented. 

En medlem av kärnbesättningen är konstnär och målade under seglingen. Hennes namn är Danielle Eubank. Här en bild från hennes hemsida

One member of the cern crew is an artist and painted during the sailing. Her name is Danielle Eubank. Here a picture from her home page

Vi önskar nu att The Phoenician får ett lika gott liv som Kon-Tiki eller Götheborg har fått. 

We wish now that The Phoenician will get as good a life as Kon-Tiki or Götheborg


Den som vill veta mer om fenicierna rekommenderar jag:
Those who want to know more about the Phoenicians i recommend: 

Fenicier De lärde oss segla – Medelhavet var deras
Av Lars Westman

Mer om den boken på förlagets hemsida.
More about that book on the home page of the publishing house.